Projekty

Školní mediátoři

Naše škola patří mezi deset vybraných škol v České republice, které získaly podporu pro zavedení školní mediace jako nástroje prevence a řešení konfliktů

Škola je místem, kde se protíná mnoho životních příběhů. Každý den se v ní potkávají především učitelé a děti, ale do společného prostoru přímo i nepřímo vstupují další postavy - rodiče, vrstevníci, sourozenci nebo třeba i sousedé. Na malém prostoru tak do sebe narážejí odlišné názory, přístupy, hodnoty či aspirace, a to samozřejmě přináší i konflikty. Ty mohou být zjevné či skryté, individuální nebo skupinové, ale vždy mají vliv na školní atmosféru, ovlivňují podmínky učení, zdraví i mezilidské vztahy. Říká se, že konflikt je koření života – to platí ovšem za předpokladu, že se lidé nakonec domluví. K tomu, aby se domluvili, může posloužit právě mediace.

Mediace je jednou z osvědčených metod řešení konfliktů. Uplatnění nachází při soudních sporech, v rodinných, sousedských, pracovních či osobních vztazích. Její kouzlo spočívá v komunikaci, která má jasná pravidla. Mediace je dobrovolná, důvěrná, orientuje se na řešení, nikoli na hledání viníka, a je řízena prostředníkem – mediátorem. Mediátor je třetí, neutrální osobou, která pomáhá účastníkům sporu hledat společnou smírnou cestu formou vzájemně přijatelné dohody. Dlouhodobá statistika říká, že až 80 % mediací končí dohodou.

V České Republice nebyla mediace do školního prostředí dosud zavedena. Zkušenosti ze zahraničí ale ukazují, že je účinnou a efektivní metodou, jak zmírňovat napětí ve školních kolektivech a jak budovat lepší vztahy mezi účastníky života ve škole.

Naše škola patří mezi deset vybraných škol v České republice, které získaly podporu pro zavedení mediace jako nástroje prevence a řešení konfliktů. Na všech deseti školách je do projektu zapojeno vedení, učitelé i žáci. Dva učitelé z každé školy absolvují plnohodnotný stohodinový výcvik v mediaci a průměrně devět dětí z druhého stupně se účastní bezmála padesátihodinového tréninku takzvaných peer, neboli vrstevnických, mediátorů s následnou supervidovanou praxí. Vedení i pedagogické sbory jsou podpořeny pravidelnou supervizí.

Celý pedagogický sbor naší školy již absolvoval workshop na téma komunikace a řešení konfliktů a seznámil se s tím, co mediace ve škole obnáší a přináší. Ředitelka školy spolu s výchovnou poradkyní se na podnětných workshopech setkávají s vedením dalších zapojených škol a mohou tak společně téma sdílet. Mediačního výcviku se za naši školu účastní ředitelka školy, výchovná poradkyně a 10 dětí z 5. až 8. ročníku.
Více než polovinu mediačního výcviku už máme úspěšně za sebou. Učíme se rovnoměrně vyslechnout každou z nesvářených stran, pomoci jim formulovat vzájemné požadavky tak, aby byly jedné i druhé straně srozumitelné, a podpořit obě strany v nalezení společně přijatelné dohody. Snad nejtěžší je ustoupit z role soudce. Ve škole jsme zvyklí neustále něco řešit a rozhodovat. Jako mediátoři nehledáme řešení, ale pomáháme lidem v konfliktu, aby řešení dokázali nalézt sami, a mohli se nadále setkávat v prostředí školy, kam společně docházejí.
Po ukončení vzdělávání nás od ledna čekají tři měsíce, během kterých k nám do školy budou jezdit odborní mediátoři a pomáhat nám zejména v tom, jak mediaci ve škole zavést a udržet.

Celý projekt podporuje grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska prostřednictvím Agentury pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR. Naše zkušenosti budou zapracovány do metodiky, která bude návodem pro další školy. Děkujeme našemu zřizovateli za dlouhodobou podporu v oblasti zvyšování kvality naší práce i rodičům, kteří věnovali projektu svou důvěru. Jsme rádi, že jsme u počátku této myšlenky a že naši žáci mají možnost odnést si do života nové a velmi praktické dovednosti.

"Hodina pohybu navíc" na ZŠ U Nemocnice Rumburk

Velkého úspěchu dosáhla naše škola ve školním roce 2015/2016, když díky aktivitě vedení školy, v čele s paní ředitelkou ing. Romanou Buškovou, byla zařazena jako pilotní škola do projektu "Hodina pohybu navíc" pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy české republiky. Hlavním smyslem projektu je zlepšit vztah dětí k pohybové aktivitě v rámci školní docházky.

Cílovou skupinou jsou děti na I. stupni ZŠ (1 - 3. ročník) navštěvující školní družinu. Proč právě děti ze školní družiny ? Původní myšlenka projektu totiž vychází z aktivity třetí povinné hodiny tělesné výchovy na základních školách. Ta však nebyla realizována a protože se šest sportovních svazů (házená, fotbal, basketbal, volejbal, ragby a hokej) domluvilo se zástupci Ministerstva školství , mládeže a tělovýchovy na jakési alternativě, vznikl projekt "Hodina pohybu navíc".

Podmínkou vstupu bylo, kromě účasti dětí ze školní družiny, personální zajištění kvalifikovaného vedení hodin v projektu. Naše škola všechny podmínky splnila a zařadila do pilotního projektu 26 prvňáčků pod vedením učitele a trenéra Mgr. Martina Hamady.

Prvňáčci se postupně seznamovali se základy pěti sportů (házená, volejbal, basketbal, ragby + úpoly a fotbal). Tím šestým sportem měl být hokej, ale vzhledem k rekonstrukci chladícího zařízení zimního stadionu v Rumburku, jsme ho nemohli realizovat. Každý sport měl celkem na výuku 6 hodin po 1 hodině týdně. Nejdříve se děti učily základní dovednosti jednotlivých sportů a závěrečná hodina byla vždy věnována hře samotné formou turnaje. Pravidla byla uzpůsobena věkové kategorii dětí a vždy na konci turnaje následovaly odměny pro všechny děti od garantů jednotlivých sportů.

ilustrační foto
- ilustrační foto "Hodina pohybu navíc" -

Největší odměna je však pro nejmenší sportovce teprve připravena na závěr školního roku. Společně s vysvědčením obdrží každý, kdo si prošel všemi sporty, diplom s vlastním jménem a podpisy současných špičkových reprezentantů České republiky v jednotlivých sportech, kterými děti prošly.


Diplom "Hodina pohybu navíc" [PDF, 339.3 kB]

Závěrem bych rád poděkoval také garantům jednotlivých sportů za spoluúčast v jednotlivých hodinách, a to Judo klubu Rumburk, Basketbalové akademii Šluknovska a Fotbalovému klubu Varnsdorf. Nám všem zúčastněným bylo tou největší odměnou vidět nadšení a emoce sportujících prvňáčků a jenom jim přejme, aby jim toto nadšení a dobrý pocit díky "Hodině pohybu navíc" vydržel co nejdéle.

Mgr. Martin Hamada

Naše škola zařazena mezi 21 pilotních škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo pokusné ověřování soustavné podpory občanského vzdělávání na školách. Cílem pokusného ověřování je na pilotních školách ověřit systém zavádění žákovských parlamentů a vytvořit na nich konzultační centra pro podporu dalších škol v budoucnu. Z přihlášených škol bylo vybráno 21 škol, všech typů z celé ČR (včetně sociálně problematických lokalit). Na realizaci pokusného ověřování, která bude na škole zahájena od 1. 9. 2016 a bude trvat 2 roky, bude škola spolupracovat s Národním ústavem pro další vzdělávání v Praze.

Mediace do škol

V úterý 7. června se na naší škole konala první schůzka partnerských škol, které se budou podílet na realizaci projektu zavádění mediace do škol, se zástupci Odboru pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR. V rámci projektu budou probíhat vzdělávací a podpůrné (projektové) aktivity pro žáky a pedagogické pracovníky na školách v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Ústecký kraj v projektu zastupuje naše škola, ZŠ Tyršova Rumburk, ZŠ a MŠ Krásná Lípa, ZŠ Jiříkov a Gymnázium Varnsdorf.

Jazykový tábor

Na začátku prázdnin se konal již druhý ročník česko-německého tábora, zaměřeného na jazykovou průpravu a adrenalinové aktivity. České děti se zdokonalovaly v němčině a naopak německé děti v češtině. Tábora se letos zúčastnilo 27 dětí ve věku 12 až 17 let, tedy děti od šesté do jedenácté třídy. Kromě adrenalinových aktivit, které nabízí Adrenalin park Jedlová, absolvovaly děti výlety do okolí a nechyběla ani každodenní jazyková průprava. Jeden večer byl věnován i výtvarným činnostem. Celodenní výlet v Liberci se dětem velmi líbil, navštívily ZOO a plavecký bazén. Cesta zpět byla také velkým dobrodružným zážitkem. Jednou z každodenních povinností dětí bylo vedení deníčku a to vždy v cizím jazyce. Dětem i pedagogům se tábor moc líbil a největší odměnou je mnoho nových přátelství, která přetrvávají. Nutno připomenout, že žákům na tento tábor přispěl určitou částkou Česko-německý fond budoucnosti.

Projekt „Informační centra digitálního vzdělávání“

Naše škola byla partnerem v projektu „Informační centra digitálního vzdělávání“, který realizoval Národní institut pro další vzdělávání. Tento projekt byl financován ESF a státním rozpočtem a škola jej realizovala v období 1. 1. – 31. 7. 2015. V současné době je projekt úspěšně ukončen. V rámci projektu byly zakoupeny tablety pro pedagogy a byly realizovány vzdělávací programy zaměřené na využívání těchto mobilních zařízení ve výuce.

Nové projekty školy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu individuálních projektů ostatních pro oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
9.4. 2015 vyhlásilo výzvu č. 56, do které škola podala projektovou žádost na projekt „Rozvoj čtenářství a cizích jazyků v ZŠ Rumburk“ a uspěla. V rámci tohoto projektu bude škola v období 1.7.-31.12.2015 realizovat čtenářské dílny ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti žáků, zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky 2. stupně. V současné době již byly realizovány jazykové kurzy pedagogů na Maltě a v Berlíně. Do konce roku 2015 budou realizovány čtenářské dílny na 1. i 2. stupni a jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.
15. 7. 2015 vyhlásilo MŠMT ČR Výzvu č. 57, do které škola také podala žádost na podporu projektu „Rozvoj technického vzdělání a manuální zručnosti“, který by měl podpořit rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni školy. V současné době škola očekává schválení projektové žádosti

Projekt podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost [PDF, 1005.3 kB]

Naše škola byla vybrána jako pilotní škola

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 15.5.2015 výzvu pro základní školy k podání přihlášky do pokusného ověřování účinnosti programu „Hodina pohybu navíc“. Škola přihlášku podala a na konci června obdržela oznámení, že byla vybrána jako pilotní škola k realizaci pokusného ověřování MŠMT ČR a Národního ústavu pro vzdělávání s názvem „Hodina pohybu navíc“.
Obsahem pokusného ověřování je ověření účinnosti programu zaměřeného na navýšení pohybových aktivit žáků prvního stupně základních škol. Dlouhodobým cílem je změna jejich životního stylu, ve kterém bude mít pohyb své pevné místo, což by mělo výrazně přispět ke zvrácení negativního zdravotního vývoje naší populace. Pokusné ověřování je zaměřeno na 1. stupeň ZŠ, resp. na 1. - 3. ročník ZŠ, tedy na věk, ve kterém se utváří relativně trvalé a stabilní postoje ovlivňující životní styl. Program předpokládá, že získání kladného vztahu k pohybu v této věkové skupině nejefektivněji pozitivně ovlivní problémy dětí, či jim dokonce předejde, které potvrzují výše zmíněné studie prováděné na 2. stupni ZŠ.

Projekt Děti na startu

Více infromací naleznete na oficiálních stránkách projektu Děti na startu.

Logo projektu Děti na startu
- Logo projektu Děti na startu -

Projekt „Informační centra digitálního vzdělávání“

Naše škola se stala partnerem v projektu „Informační centra digitálního vzdělávání“, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání. Tento projekt je financován ESF a státním rozpočtem ČR. Příjemce projektu NIDV realizuje tento projekt společně se 45 partnery - školami z celé ČR. Je zapojeno 37 základních škol, z toho 13 škol do 200 žáků a 7 středních škol.
Hlavním cílem projektu je rozvoj digitálních kompetencí pedagogických pracovníků na školách prostřednictvím intenzivního vzdělávání podpořeného mentoringem a tutoringem. Projekt je na naší škole realizován od 1. 1. 2015 a bude ukončen k 31. 7. 2015, do realizace tohoto projektu se zapojilo 16 pedagogů z 1. i 2. stupně (tj. 50 % učitelů).
Projekt byl zahájen vzděláváním ředitelů v oblasti veřejných zakázek a bezpečnosti práce ve virtuálním prostředí. Na jeho základě pak ředitelé připravili veřejnou zakázku pro nákup techniky. Naše škole pro své pedagogy zakoupila tablety.
Pro cílovou skupinu bylo vytvořeno 10 akreditovaných programů na podporu řídících pracovníků škol a pedagogů s odborným i didaktickým obsahem. Programy jsou zaměřeny na využívání mobilních zařízení ve výuce.
Všechny aktivity jsou doprovázeny e-learningovou a online podporou, která je vybudována na infrastruktuře NIDV. Účastníci průběžně zpracovávají, publikují a sdílejí své výstupy pod vedením tutora. V projektu bude probíhat evaluace profesního rozvoje s využitím aplikace Škola21.

Informační centra digitálního vzdělávání [PDF, 2565.8 kB]

Prázdninový tábor s adrenalinem a němčinou

První týden prázdnin proběhl prázdninový jazykový tábor v kombinaci s adrenalinovými aktivitami.
21 žáků všech tří partnerských škol - ZŠ U Nemocnice Rumburk, ZŠ Pastelka Rumburk a Schkola Oberland Ebersbach - se zúčastnilo prvního jazykového tábora, který se konal v osadě Rozhled na Jedlové. Možnost zúčastnit se měli všichni žáci, kteří se učí němčinu na českých školách nebo naopak češtinu na německé škole. Kromě výuky partnerského jazyka si děti užily všech možných adrenalinových aktivit, které nabízí Adrenalin park Jedlová.
Všem dětem i vyučujícím, kteří se této akce účastnili, se společně prožitý týden velmi líbil. Výuka, sportovní aktivity i ostatní dění probíhalo zábavnou a nenásilnou formou.
Poděkování patří Česko-německému fondu budoucnosti, který nemalou částkou přispěl všem zúčastněným žákům na jazykový tábor. Dále pak děkujeme panu Františku Maškovi a slečně Simoně Scholzové, kteří se dětem věnovali v oblasti volnočasových adrenalinových aktivit.
Všichni zúčastnění doufají, že se tato akce stane pravidelnou aktivitou česko-německého projektu a již nyní se těší na další prázdniny.
Fotografie a videa

Projekt „Škola eko?logicky!“byl úspěšně ukončen

V prosinci 2013 byl ukončen projekt z Cíle 3 „Škola eko?logicky!“. Tohoto projektu se účastnily všechny české a německé školy mezinárodního svazu škol Schkola, tedy celkem 9 subjektů. Projekt probíhal od ledna 2011 do prosince 2013. Byl rozdělen na dvě základní fáze. První fáze byla fází příprav na samotnou realizaci a průběh projetu. V tomto období se vyhledávaly informace, zařizovaly učebny, tvořily pracovní listy a připravovaly aktivity pro žáky. V druhé fázi probíhalo testování ekologických stanovišť na jednotlivých školách. Každou školu navštívily školy partnerské a žáci všech věkových kategorií si měli možnost vyzkoušet aktivity, které pro ně byly připraveny.

V říjnu využili naši pohostinnost žáci ze Cvikova, v listopadu se mnoho nových informací o třídění odpadů dozvěděli žáci čtvrté třídy z partnerské školy Pastelka. Partnerské třídy sedmých ročníků měly jako téma svých setkání pro tento školní rok ekologii a také využily nabídky připravených ekologických programů naší školy. Na jednom ze setkání se zabývaly ruční výrobou papíru, na dalším prováděly chemické rozbory vody. Tato dvě témata budou i nadále využívána i v běžné výuce chemie žáků osmých a devátých ročníků. Třídění odpadů je již pro většinu žáků naší školy samozřejmostí. Což je důkaz toho, že projekt „Škola eko?logicky!“ splnil svůj účel.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na úspěšné realizaci tohoto projektu a jeho financování.

Průběžné informace o projektu „Škola eko?logicky!“

Naše škola je již několik let součástí mezinárodní svazu škol Schkola. Tento svaz vytvořil jeden velký společný projekt zaměřený na ekologii a zdravý životní styl. Každá škola, která je členem tohoto svazu, si vybudovala ekologické stanoviště a připravila svůj vlastní ekologický program. Naše škola ZŠ U Nemocnice Rumburk se zabývá tříděním a zpracováním odpadů. Za tímto účelem byly ve škole zřízeny dvě nové ekologické učebny. Obě jsou vybaveny interaktivní tabulí, novým nábytkem a mnoha zajímavými výukovými materiály a učebními pomůckami. V jedné z učeben jsou pro žáky k dispozici počítače. Dále byla vystavena i venkovní učebna a volnočasový koutek.

Ve školním roce 2012/2013 byla již tato stanoviště na jednotlivých školách svazu škol testována. Naši žáci navštívili v rámci tohoto testování již několik partnerských škol. Žáci osmých tříd byli v říjnu 2012 na návštěvě ve škole Oberland v Ebersbachu, kde se zabývají zdravou výživou. Jejich tématem byly brambory. V červnu pak ještě navštívili ZŠ ve Cvikově, kde se zabývali tématem vodní, větrné a solární energie. Žáci sedmého ročníku v březnu 2013 navštívili školu v Hrádku nad Nisou, kde se dozvěděli mnoho zajímavého o hmyzu a převážně o čmelácích. Prohlédli si hmyzí hotel a v této souvislosti se děti dozvěděli, proč a jak hmyz potřebuje vhodné podmínky pro své přežití. Naši čtvrťáci pak navštívili ZŠ Pastelka v Rumburku. Zde pracovali na tématu příroda kolem nás v Zelené učebně, která byla vybudována v prostorách školní zahrady. V červnu pak žáci šestého ročníku navštívili Mateřskou školku v Lückendorfu. Zde si prošli naučnou stezku a naučili se některé recepty, kde používali bylinky, které vypěstovali mrňouskové na své bylinkové zahradě.

V novém školním roce se naši žáci chystají ještě na návštěvu Mateřské školky v Jablonném v Podještědí a do školy v Hartavě.

Další rok česko – německé spolupráce

Již pět let je naše škola členem česko-německo-polského Svazu škol Schkola. Po celou dobu spolupráce s partnerskými školami finančně podporuje tyto aktivity Česko - německý fond budoucnosti, který v letošním roce slavil 15. výročí své existence. 24.6.2013 se konalo slavnostní setkání u příležitosti tohoto výročí. Akce se konala v krásném prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod záštitou Miroslavy Němcové, předsedkyně PS, a Norberta Lammerta, prezidenta Spolkového sněmu SRN. Pozvánku na setkání obdržely ředitelky ZŠ Pastelka a ZŠ U Nemocnice v Rumburku a jednatelka Schkoly. Naše školy patří mezi 7500 subjektů, které byly za dobu existence Česko – německého fondu budoucnosti finančně podpořeny. Díky tomu mohou být realizovány různé školní i mimoškolní českoněmecké aktivity.

Projekt „Škola eko?logicky!“ pokračuje

Realizace projektu „Škola eko?logicky!“ byla zahájena 1. ledna 2011. Škola měla za úkol během 1,5 roku vybudovat a vybavit stanoviště se zaměřením na třídění a recyklaci odpadů. K tomuto účelu byly vybaveny dvě učebny (laboratoř a jazyková učebna) novým nábytkem, systémem interaktivní tabule, počítači, učebnicemi, učebními pomůckami, kontejnery na třídění odpadu a výukovými filmy. Za příznivého počasí může probíhat výuka ve venkovní učebně (altánu), který byl pro tyto účely vybudován v areálu školy. Pro relaxaci během výuky slouží žákům nová lanová pyramida na zahradě školy. Realizační tým projektu vytvořil sady několika pracovních listů pro 3 věkové kategorie (1. kategorie – mateřská škola až 3. třída, 2. kategorie – 4. až 6. třída, 3. kategorie – 7. až 9. třída) a to vždy v českém i německém jazyce. Od září probíhá na jednotlivých školách Svazu škol Schkola ověřování vybudovaných stanovišť. Naši žáci v rámci ověřování navštívili stanoviště školy Oberland Ebersbach, zaměřené na zdravou výživu a ZŠ v Hrádku nad Nisou, zaměřené na biosféru.

Další informace k projektu Škola eko?logicky!

Projekt Schkola pokračuje

Nový školní rok odstartoval pátý rok naší spolupráce s partnerskými školami ve Svazu škol Schkola. Pro projekt Schkola je tento rok významný také z dalšího důvodu. Devítiletou spolupráci s partnerskou německou školou Oberland Ebersbach letos završují první „deváťáci“. Pět let tyto děti spolupracovaly se svými německými partnery prostřednictvím ZŠ Pastelka, čtyři roky prostřednictvím ZŠ U Nemocnice. Projekt přináší první ovoce. Za ty roky se z mnohých partnerů stali kamarádi, pro které hranice mezi našimi zeměmi nehraje žádnou roli. Pro děti z partnerských škol není ničím výjimečným pobyt v druhé zemi, poznávání jejího jazyka a prostředí. Projekt samozřejmě pokračuje ve všech dalších ročnících, finančně ho po celou dobu trvání podporuje Česko-německý fond budoucnosti.

Logo Česko-německého fondu budoucnosti
- Česko-německý fond budoucnosti -

V rámci tohoto mezinárodního svazu škol je od ledna 2011 také realizován další projekt nazvaný „Škola eko?logicky“. Novým nábytkem a pomůckami byla vybavena ekologická učebna, do níž bude v rámci projektu ještě instalována interaktivní tabule a dvacet počítačů. V areálu školy přibude do konce roku také venkovní altán – učebna a lanová pyramida ke zpestření výuky. Děti a učitelé tak budou moci k výuce využívat klidné okolí školy. Všechny tyto učebny budou sloužit nejen dětem naší školy, ale i všem školám sdruženým v mezinárodním svazu Schkola.

Škola eko?logicky!

V rámci projektu vytvoří Svazek škol Schkola regionální síť enviromentálního vzdělávání v 9 zařízeních. V každém zařízení bude dvojjazyčně didakticky zpracované ekologické pracoviště, zaměřené na danou oblast ochrany přírody a životního prostředí. Na naší základní škole bude vybudována vnitřní a venkovní učebna pro oblast nakládání s odpady.

Logo projektu Škola eko?logicky!
- Škola eko?logicky! -

Moderní škola

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na naší škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce s využitím moderních digitálních technologií.


Digitální učební materiály
Logo projektu Moderní škola
- Moderní škola -

Úspěšná mezinárodní spolupráce škol pokračuje

Před dvěma lety byla ZŠ U Nemocnice přijata do mezinárodního projektu svazu škol Schkola, ve kterém školy pracují na tom, aby děti zvládly jazyk partnerů a aby si vybudovaly úctu k druhým bez ohledu na národnost a kulturu. Chtějí, aby se prostřednictvím spolupráce naše země sbližovaly.

Ve školním roce 2009/2010 spolupráce postoupila až do 7. ročníku a týkala se němčinářů tříd 6.A, 6.B a 7.C., do některých aktivit se postupně zapojovali i žáci dalších tříd z 1. i 2. stupně.

Další rok spolupráce se tedy chýlí ke konci. Jaký byl? Splnil očekávání dětí a učitelů? Myslíme, že ano! Dětem v rumburských školách se zpestřila výuka němčiny a dětem v Ebersbachu zase výuka češtiny. Jakým způsobem? Realizační tým učitelů projekt časově naplánoval do posledního detailu na týmovém víkendu a vše se také podařilo uskutečnit.

Děti se se svými stálými partnery opakovaně setkávaly při projektových týdnech, při nichž české děti společně pobývaly v Ebersbachu a německé v Rumburku. Možná právě vy jste potkali německé a české děti spolupracující na společných úkolech při prohlídce našeho města. Novinkou spolupráce byly vzájemné individuální pobyty sedmáků při běžné výuce v partnerské škole. Podařilo se zorganizovat drakiádu v Ebersbachu, sportovní olympiádu, putování za čarodějnicí v Rumburku, novoroční koncert v Hartau, lyžařský výcvik, pobytové exkurze a jiné další akce. Každá škola pořádala i svůj den otevřených dveří.

Nejlepším výsledkem projektu je to, že vznikají přátelství mezi dětmi partnerských škol. Těchto výsledků ZŠ U Nemocnice dosahuje také díky finanční podpoře Česko-německého fondu budoucnosti.

A jaké jsou další plány? Posledního května jednaly ředitelky ZŠ Pastelka a ZŠ U Nemocnice na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v Praze se zástupci německé strany na ministerské úrovni o vstupu do dalšího mezinárodního projektu. Tentokrát se jedná o to, aby děti mohly získávat v 9. ročníku první stupeň certifikátu Deutsches Sprachdiplom, který je platný v mnoha zemích celého světa. Znamenalo by to i spolupráci s Gymnáziem Rumburk, které by pak navazovalo druhým stupněm tohoto certifikátu. V následujícím školním roce nás tedy čekají přípravné práce k tomu, aby se i tento projekt stal skutečností a do vzájemné spolupráce se tak zapojily již tři rumburské školy – ZŠ U Nemocnice, ZŠ Pastelka a Gymnázium Rumburk.

Ovoce do škol

Naše škola se zapojila do nového projektu „Ovoce do škol“, který je financován z rozpočtu EU a ze státního rozpočtu ČR. To znamená, že jednou týdně dostanou žáci 1. stupně ZŠ ovoce nebo zeleninu zdarma. Předmětem podpory je čerstvé ovoce a zelenina, dále balené ovocné a zeleninové šťávy bez obsahu přidaných cukrů, tuků, soli, sladidel a konzervantů.

Cílem projektu je vést žáky ke změnám stravovacích návyků, ke zvyšování spotřeby ovoce a zeleniny u dětí a následně ke snižování dětské obezity.

Součástí projektu budou také doprovodná opatření v podobě školních projektů, týkajících se zdravého životního stylu, hry, exkurze, besedy s tématikou o zdraví.

Dodavatelem je Laktea, o.p.s., která je naším dodavatelem školního mléka.


Více informací o projektu na adrese www.ovocedoskol.eu.

Recyklohraní

Článek o recyklohraní [PDF, 82.6 kB]

1. rok česko – německé spolupráce – projekt „Učíme se spolu“

Ve školním roce 2008/2009 probíhala poprvé mezinárodní spolupráce v rámci Svazu škol Schkola v projektu „Učíme se spolu“, který spolufinancoval Česko-německý fond budoucnosti. Cílem projektu bylo vzájemné prohlubování jazykových dovedností (češtiny a němčiny) u žáků, jejich rodičů a pedagogů na partnerských školách ZŠ U Nemocnice Rumburk a Freie deutsche Schule Oberlan Ebersbach formou potkávacích dní, projektových dní a dalších akcí.

Projekt pomohl vzniknout novým přátelstvím nebo prohloubit stávající přátelství mezi žáky partnerských tříd, jejich rodiči a pedagogy obou škol. U žáků došlo k odbourání obavy z použití jazyka partnera v praxi. Žáci si v průběhu projektu mohli vyzkoušet různé metody práce, které byly zaměřeny hlavně na úzkou spolupráci v multikulturních skupinách nebo v konkrétních partnerských dvojicích.

Podpora výuky cizích jazyků ve školách

projekt "Vzděláváme se ve výuce cizích jazyků"

V září 2008 začala na naší škole přeshraniční spolupráce se školou Oberland Ebersbach v rámci svazu škol Schkola, jejímž základem je společná výuka jazyka střídavě na naší škole a ve škole v Ebersbachu.

Podmínkou dobře fungující spolupráce je jazyková vybavenost pedagogů, protože u těch vše začíná a je na nich, aby své žáky dobře připravili. Proto se naše škola zapojila do rozvojového programu "Podpora výuky cizích jazyků ve školách v roce 2008" financovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Cílem projektu je zvýšení jazykové vybavenosti jednotlivých pedagogů, schopnost dorozumět se v různých životních situacích blízkých dětem 1. a 2. stupně a propojení cizího jazyka napříč všemi vzdělávacími předměty.

ZŠ U Nemocnice získala prostřednictvím projektů 210 940 Kč

V dnešní době se každá škola snaží získat pro své žáky co nejvíce finančních prostředků. Učitelé je shánějí pomocí podávání různých projektů, nad jejichž zpracováním tráví mnoho svého volného času. Ani tehdy, pokud projekt podají, nemají ještě vyhráno. Schvalovací řízení probíhají podle přísných pravidel a konkurence je veliká.

Základní škola U Nemocnice podala během školního roku 2007/2008 celkem sedm projektů, čtyři z nich byly úspěšné. Škola tak získala 51 500 Kč na ekologickou výchovu, 137 000 Kč na mezinárodní spolupráci v rámci Svazu škol SCHOLA a 22 440 na jazykovou přípravu pedagogů. Ve schvalovacím řízení je dosud projekt podaný do programu CÍL 3, zaměřený na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko na období let 2007 – 2013. V únoru, kdy proběhne schvalovací řízení, bude mít škola jasno i o tomto projektu.

Úspěšné projekty připravily paní učitelky Iveta Adamcová, Miroslava Macková, Eva Čáchová, Věra Ruttová. Poděkování patří nejen jim, ale také všem učitelům, kteří na projektech pracovali a také všem, kteří pak společně se svými žáky projekty ve škole uskutečňují.

Zahájení spolupráce partnerských škol - projekt "Učíme spolu"

Hned druhý víkend v tomto novém školním roce se uskutečnilo setkání pracovníků škol, které se zapojily do jedinečného mezinárodního projektu SCHKOLA. Týmový pobyt v hotelu Ron v Mikulášovicích pořádala ZŠ U Nemocnice za podpory Česko - německého fondu budoucnosti a pozvala kolegy ze ZŠ Pastelka a ze školy Oberland Ebersbach. Třídenní pobyt, naplněný společnými aktiviami, napomohl k bližšímu seznámení pedagogů spolupracujících na projektu.

Rozvoj osobnosti žáků v oblasti ekologie, poznávání přírody a dopravní výchovy

V průběhu 2.pololetí školního roku 2007/2008 se žáci 1. stupně ZŠ U Nemocnice zúčastnili několika akcí v rámci projektu Rozvoj osobnosti žáků v oblasti ekologie, poznávání přírody a dopravní výchovy financovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Byly uskutečněny tyto akce: cyklistická průprava na dopravním hřišti ve Varnsdorfu, návštěva ekologického střediska Natura v Rumburku a exkurze v Centru NPČŠ v Krásné Lípě. Žáci se dále zabývali sběrem a pozorování přírodnin pod mikroskopem, vyrobili si i své herbáře.

Díky projektu se děti mohly blíže seznámit s florou a faunou blízkého okolí, v němž si své teoretické poznatky o přírodě mohly vyzkoušet pod odborným vedením v praxi. Dozvěděly se užitečné informace o životě v lese, což jim umožnilo vytvořit si svůj vlastní názor a uvědomit si, jak pomáhat přírodu chránit vlastním přičiněním. V oblasti dopravní výchovy si žáci osvojili, jak se stát zodpovědným účastníkem silničního provozu.

Akce se velmi zdařily a pro děti byly velkým přínosem v rozvoji jejich osobnosti a schopností.

V přípravném týdnu (od 25.8. do 29.8.) byly ve spolupráci s OPS NPČŠ připraveny pro žáky 1. stupně další ekologicky zaměřené aktivity, ve kterých budou děti pokračovat i v následujícím školním roce 2008/2009 v hodinách prvouky, přírodovědy a vlastivědy.

ZŠ U Nemocnice zařazena do projektu SCHKOLA

Loni na podzim byla přijata ZŠ U Nemocnice do svazu škol SCHKOLA z tzv. Trojzemí česko – německo – polského. Je to již druhá rumburská škola, která se členem tohoto svazu stala. ZŠ Pastelka je členem již od září 2003. První společné vystoupení obou škol se konalo 26.1.2008 na koncertě škol v Žitavě.

Ve svazu SCHKOLA je celkem devět škol, čtyři německé, čtyři české a jedna polská z tzv. Trojzemí. Hlavní náplní činnosti svazu je poznat co nejlépe své sousedy a naučit se jejich jazyk. K tomu slouží potkávací dny, dvojjazyčná výuka, žákovské výměny a společné projekty. Základem spolupráce je společná výuka jazyka střídavě na domovské a partnerské škole. Speciální kapitolou činnosti škol je pak i ekologická výchova a ochrana životního prostředí.

ZŠ Pastelka začala s dvojjazyčnou výukou již před pěti lety. Tehdejší prvňáčci od příštího školního roku přestupují na 2. stupeň ZŠ. Proto bylo dojednáno pokračování programu dvojjazyčné výuky na ZŠ U Nemocnice, kde do výuky budou zařazeny i děti, které nebyly na 1. stupni žáky Pastelky.

V současné době zpracovávají školy Oberland Ebersbach, Pastelka o.p.s. a ZŠ U Nemocnice společný projekt s výhledem do roku 2012.

[Aktualizováno: 9. 12. 2016]

Copyright © 2006 - 2017 Základní škola U Nemocnice, Rumburk