Školská rada

Rada města Rumburka usnesením č. 11/2014 ze dne 11.12.2014 v souladu s § 167 odst. 9, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) odvolala zástupce zřizovatele Alenu Winterovou ze Školské rady při ZŠ Rumburk, U Nemocnice 1132/5, p.o. a v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, základním, středním, vyšším odborném

Rada města Rumburka usnesením č. 11/2014 ze dne 11.12.2014 v souladu s § 167 odst. 9, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) odvolala zástupce zřizovatele Alenu Winterovou ze Školské rady při ZŠ Rumburk, U Nemocnice 1132/5, p.o. a v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) jmenovala zástupce zřizovatele ve Školské radě při ZŠ Rumburk, U Nemocnice 1132/5, p.o. Ing. Jaroslava Sykáčka.

Rada města Rumburka schválila svým usnesením Rady města Rumburka č. 2625/2014 ze dne 3. 7. 2014 členy Školské rady při ZŠ Rumburk, U Nemocnice 1132/5 ke dni 1. 9. 2014:

 • za zákonné zástupce - Aleš HOFMAN
 • za pedagogické pracovníky - Helena DOLEŽALOVÁ
 • za zřizovatele - Alena WINTEROVÁ

Zápis

z jednání Školské rady při Základní škole Rumburk
U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

Datum jednání: 1. března 2017

Přítomni: Helena DOLEŽALOVÁ, Aleš HOFMAN, Ing. Romana BUŠKOVÁ, Ing. Jaroslav SYKÁČEK

Program jednání:
 1. Závěrečný účet organizace (hospodaření školy) k 31. 12. 2016
 2. Návrh rozpočtu na rok 2017 v předloženém znění
 3. Žádost o navýšení rozpočtu na rok 2017 ze dne 01. 03. 2017
 4. Informace o volbách do Školské rady na volební období 2017 – 2020
 5. Závěrečná diskuse

Ad 1.

Školská rada projednala a schválila „Závěrečný účet organizace“ – Základní školy U Nemocnice 1132/5, Rumburk (dále jen školy) k 31. 12. 2016, předložený ředitelkou školy, Ing. Romanou Buškovou.

Ad 2.

Školská rada projednala a schválila „Návrh rozpočtu školy na rok 2017“, předložený ředitelkou školy, Ing. Romanou Buškovou.

Ad 3.

Školská rada projednala a schválila „Žádost o navýšení rozpočtu školy na rok 2017“, předloženou ředitelkou školy, Ing. Romanou Buškovou.

Ad 4.

Školská rada vzala na vědomí informaci o volbách do nové Školské rady na volební období 2017 – 2020, datované ke dni 12. 06. 2017, předloženou ředitelkou školy, Ing. Romanou Buškovou,

Ad 5.

V diskusi se Školská rada zabývala následujícími aktuálními tématy ve vztahu ke škole:

 1. využití kamerového systému školy v praxi,
 2. poškození majetku školy žáky školy (zahoření keřů, poškození okna v důsledku požáru),
 3. poznatky z 1. dne platnosti dodatku č. 1 Školního řádu školy (používání mobil. zařízení),
 4. dočasné uzavření školního bufetu ve vztahu k „Pamlskové vyhlášce“,
 5. problematika inkluzivního vzdělávání v praxi školyZapsal: Aleš HOFMAN

Zápis

z jednání Školské rady při Základní škole Rumburk
U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

Datum jednání: 17. února 2017
Zápis ke stažení: Zápis školské rady ze dne 17. 2. 2017 [PDF, 57.2 kB]

Zápis

z jednání Školské rady při Základní škole Rumburk
U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

Datum jednání: 10. října 2016

Přítomni: Helena DOLEŽALOVÁ, Aleš HOFMAN, Ing. Romana BUŠKOVÁ, Ing. Jaroslav SYKÁČEK

Program jednání:
 1. Schválení VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2015/2016

Ad 1.

Školská rada projednala a schválila VÝROČNÍ ZPRÁVU za školní rok 2015/2016, zpracovanou a předloženou ředitelkou školy, Ing. Romanou Buškovou, v předloženém znění a bez připomínek.Zapsal: Aleš HOFMAN

Zápis

z jednání Školské rady při Základní škole Rumburk
U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

Datum jednání: 31. srpna 2016

Přítomni: Helena DOLEŽALOVÁ, Ing. Romana BUŠKOVÁ, Ing. Jaroslav SYKÁČEK

Program jednání:
 1. Školní vzdělávací program č. j.: 2/2016 „Nová škola“
 2. Změny – Školní řád ZŠ U Nemocnice 1132/5, 408 01, Rumburk

Ad 1.

Školská rada bere na vědomí nově zpracovaný Školní vzdělávací program
č. j.: 2/2016 „ Nová škola“ v předloženém znění - rozhodnutí Pedagogické rady
ze dne 31.8.2016 vyučovat:

 • v 1. - 6. ročníku dle ŠVP č. j.: 2/2016
 • v 7. - 9. ročníku dle ŠVP č. j.: 1/2007

Ad 2.

Školská rada schválila školní řád ZŠ U Nemocnice a Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání v předloženém znění.Zapsal: Helena DOLEŽALOVÁ

Zápis

z jednání Školské rady při Základní škole Rumburk
U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

Datum jednání: 14. března 2016

Přítomni: Helena DOLEŽALOVÁ, Ing. Romana BUŠKOVÁ, Ing. Jaroslav SYKÁČEK, Aleš HOFMAN

Program jednání:
 1. Rozbor hospodaření za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016

Ad 1.

Školská rada projednala a schválila „Rozbor hospodaření za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016“, zpracované a předložené ředitelkou školy, Ing. Romanou Buškovou, v předloženém znění a bez připomínek.Zapsal: Aleš HOFMAN

Zápis

z jednání Školské rady při Základní škole Rumburk
U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

Datum jednání: 30. září 2015

Přítomni: Helena DOLEŽALOVÁ, Ing. Romana BUŠKOVÁ, Ing. Jaroslav SYKÁČEK, Aleš HOFMAN

Program jednání:
 1. Schválení VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2014/2015

Ad 1.

Školská rada projednala a schválila VÝROČNÍ ZPRÁVU za školní rok 2014/2015, zpracovanou a předloženou ředitelkou školy, Ing. Romanou Buškovou, v předloženém znění a bez připomínek.Zapsal: Aleš HOFMAN

Zápis

z jednání Školské rady při Základní škole Rumburk
U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

Datum jednání: 28. srpna 2015

Přítomni: Helena DOLEŽALOVÁ, Ing. Romana BUŠKOVÁ, Ing. Jaroslav SYKÁČEK, Aleš HOFMAN

Program jednání:
 1. Změny – Školní řád ZŠ U Nemocnice 1132/5, 408 01, Rumburk
 2. Národní ústav pro vzdělávání – pokusné ověřování – „Hodina pohybu navíc“
 3. Personální obsazení – Školní rok 2015/2016
 4. Diskuse

Ad 1.

Školská rada projednala a schválila změnu bodu č. 5, 1. Provoz a vnitřní režim školy – A. Školní budova - Školního řádu ZŠ U Nemocnice 1132/5, 408 01, Rumburk. Tento bod zní „ Žákům není dovoleno v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy bez dozoru vyučujícího a v areálu školy po ukončení vyučování.“

Ad 2.

Školská rada bere na vědomí oznámení, dopis Zn.: 420-2015/NUV, Národního ústavu pro vzdělávání, školského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10 – Hostivař o zařazení ZŠ U Nemocnice, 1132/5, 408 01 Rumburk k realizaci pokusného ověřování Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Národního ústavu pro vzdělávání s názvem „Hodina pohybu navíc“.

Ad 3.

Školská rada bere na vědomí ukončení pracovního poměru p. Nováka, pí. Šukové a vytvoření nového místa asistentky pedagoga.

Ad 4.

Ze závěrečné diskuse vyplynulo doporučení „Školské rady“ na podání žádosti u zřizovatele školy, města Rumburk, o finanční příspěvek, který bude využit k zabezpečení školy, respektive školní družiny, kamerovým systémem, videotelefonem aj.Zapsal: Aleš HOFMAN

Zápis

z jednání Školské rady při Základní škole Rumburk
U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

Datum jednání: 25. února 2015

Přítomni: Helena DOLEŽALOVÁ, Ing. Romana BUŠKOVÁ, Aleš HOFMAN

Program jednání:
 1. Závěrečný účet organizace k 31. 12. 2014
 2. Návrh rozpočtu na rok 2015
 3. Různé

Ad 1.

Školská rada projednala a schválila Závěrečný účet organizace – Základní školy U Nemocnice 1132/5, Rumburk k 31. 12. 2014, předložený ředitelkou školy, Ing. Romanou Buškovou.

Ad 2.

Školská rada projednala a schválila návrh rozpočtu školy na rok 2015.

Ad 3.

Ředitelka školy, Ing. Romana Bušková, podala informaci k metodickému doporučení MŠMT ( č. j. MSMT – 1981/2015 – 1) k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních – Minimální standard bezpečnosti.

V návaznosti na toto doporučení podala ředitelka školy, Ing. Romana Bušková, informaci o změně školního řádu. Byl zadán projekt na zabezpečení školy kamerovým systémem.Zapsal: Aleš HOFMAN

Zápis

z jednání Školské rady při Základní škole Rumburk
U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

Datum jednání: 15. října 2014

Přítomni: Helena DOLEŽALOVÁ, Ing. Romana BUŠKOVÁ, Aleš HOFMAN, Alena WINTEROVÁ

Program jednání:
 1. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014
 2. Různé

Ad 1.

Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu za školní rok 2013/2014, předloženou ředitelkou školy Ing. Romanou Buškovou, v předloženém znění.

Ad 2.

Kladně byl hodnocen víkendový seminář výchovných poradců a metodiků primární prevence rumburských škol ve Starých Splavech, kterého se zúčastnili i někteří ředitelé škol, včetně ředitelky ZŠ U Nemocnice Ing. Romany Buškové.Zapsala: Alena WINTEROVÁ

Zápis

z jednání Školské rady při Základní škole Rumburk
U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

Datum jednání: 4. října 2013

Přítomni: Mgr. Miluše ŠKACHOVÁ, Ing. Romana BUŠKOVÁ, Alena WINTEROVÁ, Martin JIRÁSEK

Program jednání:
 1. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013
 2. Různé

Ad 1.

Školská rada projednala a schválila VÝROČNÍ ZPRÁVU za školní rok 2012/2013, předloženou ředitelkou školy Ing. Romanou Buškovou v předloženém znění.

Ad 2.

Mgr. Škachová informovala o předání odpovědi Odboru komunálních věcí Městského úřadu Rumburk na dotaz rodičů ohledně přechodu pro chodce v blízkosti školy, na ulici Sukova.Zapsala: Alena WINTEROVÁ

Zápis

z jednání Školské rady při Základní škole Rumburk
U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

Datum jednání: 8. března 2013

Přítomni: Mgr. Miluše ŠKACHOVÁ, Ing. Romana BUŠKOVÁ, Alena WINTEROVÁ, Martin JIRÁSEK

Program jednání:
 1. Závěrečný účet za rok 2012
 2. Návrh rozpočtu na rok 2013
 3. Konkurs na funkci ředitele/ředitelky školy
 4. Různé

Ad 1.

Školská rada projednala a schválila Závěrečný účet organizace - Základní školy U Nemocnice 1132/5, Rumburk v předloženém znění

Ad 2.

Školská rada projednala a schválila Návrh rozpočtu na rok 2013 v předloženém znění.

Ad 3.

Zřizovatel školy Město Rumburk vyhlásil konkurs na funkci ředitele/ředitelky školy včetně časového harmonogramu, zástupcem školské rady při konkursu byla delegována Mgr. Libuše Škachová.

Ad 4.

Informace ředitelky školy:

 1. pro velký zájem bude škola otevírat tři první třídy pro školní rok 2013/2014
 2. novelizace nových rámcových programů rozšiřuje Školní vzdělávací program o výuku finančníh gramotnosti a jazyků


Zapsala: Alena WINTEROVÁ

Zápis

z jednání Školské rady při Základní škole Rumburk
U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

Datum jednání: 17. října 2012

Přítomni: Mgr. Miluše ŠKACHOVÁ, Ing. Romana BUŠKOVÁ, Alena WINTEROVÁ, Martin JIRÁSEK

Program jednání:
 1. Schválení Výroční zprávy za školní rok 2011/2012

Ad 1.

Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu za školní rok 2011/2012, zpracovanou a předloženou ředitelkou školy Ing. Romanou Buškovou v předloženém znění bez připomínek.Zapsala: Alena WINTEROVÁ

Zápis

z jednání Školské rady při Základní škole Rumburk
U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

Datum jednání: 31. srpna 2012

Přítomni: Mgr. Miluše ŠKACHOVÁ, Ing. Romana BUŠKOVÁ, Alena WINTEROVÁ, Martin JIRÁSEK

Program jednání:
 1. Školní řád ZŠ Rumburk, U Nemocnice 1132/5
 2. Provozní řád školy
 3. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání
 4. Různé

Ad 1.

Školská rada projednala a schválila v souladu se školským zákonem Školní řád ZŠ Rumburk, U Nemocnice 1132/5.

Ad 2.

Školská rada projednala a schválila Provozní řád školy.

Ad 3.

Školská rada projednala a schválila Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání.

Ad 4.

Ředitelkou byla kladně hodnocena existence Provozního řádu školního sportoviště, kde díky němu nedošlo během letošních prázdnin k poškozování hřiště, herních prvků a dalšímu vandalismu, tak jak tomu bylo v minulosti.Zapsala: Alena WINTEROVÁ

Zápis

z jednání Školské rady při Základní škole Rumburk
U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

Datum jednání: 12. března 2012

Přítomni: Mgr. Miluše ŠKACHOVÁ, Ing. Romana BUŠKOVÁ, Alena WINTEROVÁ, Martin JIRÁSEK

Program jednání:
 1. Schválení Závěrečného účtu oraganizace k 31. 12. 2011
 2. Schválení Položkového rozpisu návrhu rozpočtu pro rok 2012
 3. Různé

Ad 1.

Školská rada projednala a schválila předložený Závěrečný účet organizace - Základní školy U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk k 31. 12. 2011.

Ad 2.

Školská rada projednala a schválila předložený Položkový rozpis návrhu rozpočtu pro rok 2012.

Ad 3.

Informace ředitelky školy o vybudování a provozu altánu v atriu školy, o provozu dětského hřiště a sportoviště a budoucí lanové pyramidě v zahradě školy.Zapsala: Alena WINTEROVÁ

Zápis

z jednání Školské rady při Základní škole Rumburk
U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

Datum jednání: 12. října 2011

Přítomni: Mgr. Miluše ŠKACHOVÁ, Ing. Romana BUŠKOVÁ, Alena WINTEROVÁ, Martin JIRÁSEK

Program jednání:
 1. Schválení Výroční zprávy za školní rok 2010/2011

Ad 1.

Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu za školní rok 2010/2011, předloženou ředitelkou školy Ing. Romanou Buškovou v předloženém znění bez připomínek.Zapsala: Alena WINTEROVÁ

Zápis

z jednání Školské rady při Základní škole Rumburk
U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

Datum jednání: 1. zaří 2011

Přítomni: Mgr. Miluše ŠKACHOVÁ, Ing. Romana BUŠKOVÁ, Alena WINTEROVÁ, Martin JIRÁSEK

Program jednání:
 1. Volba předsedy a místopředsedy
 2. Schválení Školního řádu ZŠ U Nemocnice 1132/48, Rumburk
 3. Seznámení s Jednacím řádem Školské rady
 4. Různé

Ad 1.

Na základě volby předsedkyní byla zvolena Mgr. Miluše ŠKACHOVÁ, místopředsedou Martin JIRÁSEK, členem Alena WINTEROVÁ.

Ad 2.

Školská rada schválila v souladu se školským zákonem Školní řád školy.

Ad 3.

Školská rada vzala na vědomí Jednací řád Školské rady ZŠ U Nemocnice 1132/5.

Ad 4.

Zřizovateli budou předány požadavky: na opravu chodníku podél školy a Pstružného potoka pro zhoršený stav, zejména po povodních a vyřešení bezpečné chůze kolem zříceného chodníku přes most v Sukově ulici.Zapsala: Alena WINTEROVÁ

Zápis

z jednání Školské rady při Základní škole Rumburk
U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

Datum jednání: 24. února 2010

Přítomni: Mgr. Miluše ŠKACHOVÁ, Hubert KINDERMANN, Anna FEHEROVÁ, Alena WINTEROVÁ

Program jednání:
 1. Schválení Závěrečného účtu organizace k 31. 12. 2010
 2. Schválení Položkového rozpisu návrhu rozpočtu pro rok 2011

Ad 1.

Školská rada projednala a schválila Závěrečný účet organizace - školy k 31. 12. 2010 v předloženém znění.

Ad 2.

Školská rada projednala a schválila Položkový rozpis návrhu rozpočtu pro rok 2011 v předloženém znění.Zapsala: Alena WINTEROVÁ

Zápis

z jednání Školské rady při Základní škole Rumburk
U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

Datum jednání: 4. října 2010

Přítomni: Mgr. Miluše ŠKACHOVÁ, Ing. Romana BUŠKOVÁ, Alena WINTEROVÁ, Josef MIČIAN omluven

Program jednání:
 1. Schválení Výroční zprávy za školní rok 2009/2010
 2. Školní řád
 3. Různé

Ad 1.

Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu za školní rok 2009/2010, předloženou ředitelkou školy Ing. Romanou BUŠKOVOU, v předloženém znění.

Ad 2.

Školská rada na doporučení Pedagogické rady ze dne 26. 8. 2010 konstatovala, že Školní řád zůstává beze změn a proto není potřeba nového schválení.

Ad 3.

Diskuse: ředitelka ZŠ informovala o úspěšnosti rozšířené sportovní a pohybové výuky v loňské i letošní 1. třídě.Zapsala: Alena WINTEROVÁ

Zápis

z jednání Školské rady při Základní škole Rumburk
U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

Datum jednání: 22. února 2010

Přítomni: Mgr. Miluše ŠKACHOVÁ, Ing. Romana BUŠKOVÁ, Alena WINTEROVÁ, Josef MIČIAN omluven

Program jednání:
 1. Schválení Závěrečného účtu organizace k 31. 12. 2009
 2. Schválení Položkového rozpisu návrhu rozpočtu pro rok 2010
 3. Různé

Ad 1.

Školská rada projednala a schválila Závěrečný účet organizace - školy k 31. 12. 2009 v předloženém znění.

Ad 2.

Školská rada projednala a schválila Položkový rozpis návrhu rozpočtu pro rok 2010 v předloženém znění.

Ad 3.

Diskuse o úspěšně proběhlé exkurzi žáků 9. ročníků na Městském úřadě.Zapsala: Alena WINTEROVÁ

Zápis

z jednání Školské rady při Základní škole Rumburk
U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

Datum jednání: 16. října 2009

Přítomni: Mgr. Miluše ŠKACHOVÁ, Ing. Romana BUŠKOVÁ, Alena WINTEROVÁ, Josef MIČIAN omluven

Program jednání:
 1. Schválení Výroční zprávy za školní rok 2008/2009
 2. Schválení dodatku č. 1 ke Školnímu řádu
 3. Různé

Ad 1.

Školská rada schválila Výroční zprávu za školní rok 2008/2009 v předloženém znění.

Ad 2.

Školská rada schválila začlenění dodatku č. 1 do Školního řádu v části 8 nazvané „Ochrana před sociálně patologickými jevy”, jako bod č. 6.

Ad 3.

Diskuze na téma rozvojové programy a projekty, kterých se škola zůčastnila.Zapsala: Alena WINTEROVÁ

Zápis

z jednání Školské rady při Základní škole Rumburk
U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

Datum jednání: 24. února 2009 od 14:00

Přítomni: Mgr. Miluše ŠKACHOVÁ, Ing. Romana BUŠKOVÁ, Alena WINTEROVÁ, Josef MIČIAN

Program jednání:
 1. Schválení Závěrečného účtu prganizace k 31. 12. 2008
 2. Schválení dodatku č. 1 ke Školnímu řádu ZŠ U Nemocnice 1132/5
 3. Schválení Položkového rozpisu návrhu rozpočtu pro rok 2009
 4. Různé

Ad 1.

Školská rada schválila předložený Závěrečný účet organizace k 31. 12. 2008, bez připomínek.

Ad 2.

Školská rada schválila dodatek č. 1 ke Školnímu řádu ZŠ Rumbruk, U Nemocnice 1132/5, týkající se ochrany před sociálně patologickými jevy.

Ad 3.

Školská rada schválila předložený Položkový rozpis návrhu rozpočtu pro rok 2009, za příspěvkovou organizaci: ZŠ U Nemocnice 1132/5, okres Děčín, 408 01 Rumbruk.

Ad 4.

Informace o budoucím silničním průtahu městem a bezpečných přechodech pro chodce.Zapsala: Alena WINTEROVÁ

Zápis

z jednání Školské rady při Základní škole Rumburk
U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

Datum jednání: 3. října 2008

Přítomni: Mgr. Miluše ŠKACHOVÁ, Ing. Romana BUŠKOVÁ, Alena WINTEROVÁ, Josef MIČIAN

Program jednání:
 1. Schválení jednacího řádu Školské rady
 2. Schválení Výroční zprávy za školní rok 2007/2008
 3. Různé

Ad 1.

Školská rada schválila předložený jednací řád Školské rady při ZŠ U Nemocnice.

Ad 2.

Školská rada schválila vypracování Výroční zprávy za školní rok 2007/2008, předložené ředitelkou Ing. Romanou BUŠKOVOU.

Ad 3.

Diskuze na téma současné složení učitelského sobru a její noví členové.Termín dalšího jednání dle potřeby.

Zapsala: Mgr. Miluše ŠKACHOVÁ, Alena WINTEROVÁ

Zápis

z jednání Školské rady při Základní škole Rumburk
U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

Datum jednání: 5. září 2008

Přítomni: Mgr. Miluše ŠKACHOVÁ, Ing. Romana BUŠKOVÁ, Alena WINTEROVÁ

Omluven: Josef MIČIAN

Program jednání:
 1. Volba předsedy a místopředsedy
 2. Schválení Školního řádu a Hodnocení výsledků vzdělávání
 3. Různé

Ad 1.

Na základě volby školská rada prohlašuje svým předsedou Mgr. Miluši ŠKACHOVOU, místopředsedou Josefa MIČIANA a členem Alenu WINTEROVOU.

Ad 2.

Školská rada schválila v souladu s § 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, Školní řád a Hodnocení výsledků vudělávání předložené ředitelkou školy Ing. Romanou BUŠKOVOU.

Ad 3.

Termín dalšího jednání školské rady nebyl stanoven. Bude dohodnut po předložení výroční zprávy školy ředitelkou školy.

a jiném vzdělávání (školský zákon) jmenovala zástupce zřizovatele ve Školské radě při ZŠ Rumburk, U Nemocnice 1132/5, p.o. Ing. Jaroslava Sykáčka.

Rada města Rumburka schválila svým usnesením Rady města Rumburka č. 2625/2014 ze dne 3. 7. 2014 členy Školské rady při ZŠ Rumburk, U Nemocnice 1132/5 ke dni 1. 9. 2014:

 • za zákonné zástupce - Aleš HOFMAN
 • za pedagogické pracovníky - Helena DOLEŽALOVÁ
 • za zřizovatele - Alena WINTEROVÁ

Zápis

z jednání Školské rady při Základní škole Rumburk
U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

Datum jednání: 31. srpna 2016

Přítomni: Helena DOLEŽALOVÁ, Ing. Romana BUŠKOVÁ, Ing. Jaroslav SYKÁČEK

Program jednání:
 1. Školní vzdělávací program č. j.: 2/2016 „Nová škola“
 2. Změny – Školní řád ZŠ U Nemocnice 1132/5, 408 01, Rumburk

Ad 1.

Školská rada bere na vědomí nově zpracovaný Školní vzdělávací program
č. j.: 2/2016 „ Nová škola“ v předloženém znění - rozhodnutí Pedagogické rady
ze dne 31.8.2016 vyučovat:

 • v 1. - 6. ročníku dle ŠVP č. j.: 2/2016
 • v 7. - 9. ročníku dle ŠVP č. j.: 1/2007

Ad 2.

Školská rada schválila školní řád ZŠ U Nemocnice a Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání v předloženém znění.Zapsal: Helena DOLEŽALOVÁ

Zápis

z jednání Školské rady při Základní škole Rumburk
U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

Datum jednání: 14. března 2016

Přítomni: Helena DOLEŽALOVÁ, Ing. Romana BUŠKOVÁ, Ing. Jaroslav SYKÁČEK, Aleš HOFMAN

Program jednání:
 1. Rozbor hospodaření za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016

Ad 1.

Školská rada projednala a schválila „Rozbor hospodaření za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016“, zpracované a předložené ředitelkou školy, Ing. Romanou Buškovou, v předloženém znění a bez připomínek.Zapsal: Aleš HOFMAN

Zápis

z jednání Školské rady při Základní škole Rumburk
U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

Datum jednání: 30. září 2015

Přítomni: Helena DOLEŽALOVÁ, Ing. Romana BUŠKOVÁ, Ing. Jaroslav SYKÁČEK, Aleš HOFMAN

Program jednání:
 1. Schválení VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2014/2015

Ad 1.

Školská rada projednala a schválila VÝROČNÍ ZPRÁVU za školní rok 2014/2015, zpracovanou a předloženou ředitelkou školy, Ing. Romanou Buškovou, v předloženém znění a bez připomínek.Zapsal: Aleš HOFMAN

Zápis

z jednání Školské rady při Základní škole Rumburk
U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

Datum jednání: 28. srpna 2015

Přítomni: Helena DOLEŽALOVÁ, Ing. Romana BUŠKOVÁ, Ing. Jaroslav SYKÁČEK, Aleš HOFMAN

Program jednání:
 1. Změny – Školní řád ZŠ U Nemocnice 1132/5, 408 01, Rumburk
 2. Národní ústav pro vzdělávání – pokusné ověřování – „Hodina pohybu navíc“
 3. Personální obsazení – Školní rok 2015/2016
 4. Diskuse

Ad 1.

Školská rada projednala a schválila změnu bodu č. 5, 1. Provoz a vnitřní režim školy – A. Školní budova - Školního řádu ZŠ U Nemocnice 1132/5, 408 01, Rumburk. Tento bod zní „ Žákům není dovoleno v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy bez dozoru vyučujícího a v areálu školy po ukončení vyučování.“

Ad 2.

Školská rada bere na vědomí oznámení, dopis Zn.: 420-2015/NUV, Národního ústavu pro vzdělávání, školského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10 – Hostivař o zařazení ZŠ U Nemocnice, 1132/5, 408 01 Rumburk k realizaci pokusného ověřování Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Národního ústavu pro vzdělávání s názvem „Hodina pohybu navíc“.

Ad 3.

Školská rada bere na vědomí ukončení pracovního poměru p. Nováka, pí. Šukové a vytvoření nového místa asistentky pedagoga.

Ad 4.

Ze závěrečné diskuse vyplynulo doporučení „Školské rady“ na podání žádosti u zřizovatele školy, města Rumburk, o finanční příspěvek, který bude využit k zabezpečení školy, respektive školní družiny, kamerovým systémem, videotelefonem aj.Zapsal: Aleš HOFMAN

Zápis

z jednání Školské rady při Základní škole Rumburk
U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

Datum jednání: 25. února 2015

Přítomni: Helena DOLEŽALOVÁ, Ing. Romana BUŠKOVÁ, Aleš HOFMAN

Program jednání:
 1. Závěrečný účet organizace k 31. 12. 2014
 2. Návrh rozpočtu na rok 2015
 3. Různé

Ad 1.

Školská rada projednala a schválila Závěrečný účet organizace – Základní školy U Nemocnice 1132/5, Rumburk k 31. 12. 2014, předložený ředitelkou školy, Ing. Romanou Buškovou.

Ad 2.

Školská rada projednala a schválila návrh rozpočtu školy na rok 2015.

Ad 3.

Ředitelka školy, Ing. Romana Bušková, podala informaci k metodickému doporučení MŠMT ( č. j. MSMT – 1981/2015 – 1) k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních – Minimální standard bezpečnosti.

V návaznosti na toto doporučení podala ředitelka školy, Ing. Romana Bušková, informaci o změně školního řádu. Byl zadán projekt na zabezpečení školy kamerovým systémem.Zapsal: Aleš HOFMAN

Zápis

z jednání Školské rady při Základní škole Rumburk
U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

Datum jednání: 15. října 2014

Přítomni: Helena DOLEŽALOVÁ, Ing. Romana BUŠKOVÁ, Aleš HOFMAN, Alena WINTEROVÁ

Program jednání:
 1. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014
 2. Různé

Ad 1.

Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu za školní rok 2013/2014, předloženou ředitelkou školy Ing. Romanou Buškovou, v předloženém znění.

Ad 2.

Kladně byl hodnocen víkendový seminář výchovných poradců a metodiků primární prevence rumburských škol ve Starých Splavech, kterého se zúčastnili i někteří ředitelé škol, včetně ředitelky ZŠ U Nemocnice Ing. Romany Buškové.Zapsala: Alena WINTEROVÁ

Zápis

z jednání Školské rady při Základní škole Rumburk
U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

Datum jednání: 4. října 2013

Přítomni: Mgr. Miluše ŠKACHOVÁ, Ing. Romana BUŠKOVÁ, Alena WINTEROVÁ, Martin JIRÁSEK

Program jednání:
 1. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013
 2. Různé

Ad 1.

Školská rada projednala a schválila VÝROČNÍ ZPRÁVU za školní rok 2012/2013, předloženou ředitelkou školy Ing. Romanou Buškovou v předloženém znění.

Ad 2.

Mgr. Škachová informovala o předání odpovědi Odboru komunálních věcí Městského úřadu Rumburk na dotaz rodičů ohledně přechodu pro chodce v blízkosti školy, na ulici Sukova.Zapsala: Alena WINTEROVÁ

Zápis

z jednání Školské rady při Základní škole Rumburk
U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

Datum jednání: 8. března 2013

Přítomni: Mgr. Miluše ŠKACHOVÁ, Ing. Romana BUŠKOVÁ, Alena WINTEROVÁ, Martin JIRÁSEK

Program jednání:
 1. Závěrečný účet za rok 2012
 2. Návrh rozpočtu na rok 2013
 3. Konkurs na funkci ředitele/ředitelky školy
 4. Různé

Ad 1.

Školská rada projednala a schválila Závěrečný účet organizace - Základní školy U Nemocnice 1132/5, Rumburk v předloženém znění

Ad 2.

Školská rada projednala a schválila Návrh rozpočtu na rok 2013 v předloženém znění.

Ad 3.

Zřizovatel školy Město Rumburk vyhlásil konkurs na funkci ředitele/ředitelky školy včetně časového harmonogramu, zástupcem školské rady při konkursu byla delegována Mgr. Libuše Škachová.

Ad 4.

Informace ředitelky školy:

 1. pro velký zájem bude škola otevírat tři první třídy pro školní rok 2013/2014
 2. novelizace nových rámcových programů rozšiřuje Školní vzdělávací program o výuku finančníh gramotnosti a jazyků


Zapsala: Alena WINTEROVÁ

Zápis

z jednání Školské rady při Základní škole Rumburk
U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

Datum jednání: 17. října 2012

Přítomni: Mgr. Miluše ŠKACHOVÁ, Ing. Romana BUŠKOVÁ, Alena WINTEROVÁ, Martin JIRÁSEK

Program jednání:
 1. Schválení Výroční zprávy za školní rok 2011/2012

Ad 1.

Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu za školní rok 2011/2012, zpracovanou a předloženou ředitelkou školy Ing. Romanou Buškovou v předloženém znění bez připomínek.Zapsala: Alena WINTEROVÁ

Zápis

z jednání Školské rady při Základní škole Rumburk
U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

Datum jednání: 31. srpna 2012

Přítomni: Mgr. Miluše ŠKACHOVÁ, Ing. Romana BUŠKOVÁ, Alena WINTEROVÁ, Martin JIRÁSEK

Program jednání:
 1. Školní řád ZŠ Rumburk, U Nemocnice 1132/5
 2. Provozní řád školy
 3. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání
 4. Různé

Ad 1.

Školská rada projednala a schválila v souladu se školským zákonem Školní řád ZŠ Rumburk, U Nemocnice 1132/5.

Ad 2.

Školská rada projednala a schválila Provozní řád školy.

Ad 3.

Školská rada projednala a schválila Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání.

Ad 4.

Ředitelkou byla kladně hodnocena existence Provozního řádu školního sportoviště, kde díky němu nedošlo během letošních prázdnin k poškozování hřiště, herních prvků a dalšímu vandalismu, tak jak tomu bylo v minulosti.Zapsala: Alena WINTEROVÁ

Zápis

z jednání Školské rady při Základní škole Rumburk
U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

Datum jednání: 12. března 2012

Přítomni: Mgr. Miluše ŠKACHOVÁ, Ing. Romana BUŠKOVÁ, Alena WINTEROVÁ, Martin JIRÁSEK

Program jednání:
 1. Schválení Závěrečného účtu oraganizace k 31. 12. 2011
 2. Schválení Položkového rozpisu návrhu rozpočtu pro rok 2012
 3. Různé

Ad 1.

Školská rada projednala a schválila předložený Závěrečný účet organizace - Základní školy U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk k 31. 12. 2011.

Ad 2.

Školská rada projednala a schválila předložený Položkový rozpis návrhu rozpočtu pro rok 2012.

Ad 3.

Informace ředitelky školy o vybudování a provozu altánu v atriu školy, o provozu dětského hřiště a sportoviště a budoucí lanové pyramidě v zahradě školy.Zapsala: Alena WINTEROVÁ

Zápis

z jednání Školské rady při Základní škole Rumburk
U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

Datum jednání: 12. října 2011

Přítomni: Mgr. Miluše ŠKACHOVÁ, Ing. Romana BUŠKOVÁ, Alena WINTEROVÁ, Martin JIRÁSEK

Program jednání:
 1. Schválení Výroční zprávy za školní rok 2010/2011

Ad 1.

Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu za školní rok 2010/2011, předloženou ředitelkou školy Ing. Romanou Buškovou v předloženém znění bez připomínek.Zapsala: Alena WINTEROVÁ

Zápis

z jednání Školské rady při Základní škole Rumburk
U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

Datum jednání: 1. zaří 2011

Přítomni: Mgr. Miluše ŠKACHOVÁ, Ing. Romana BUŠKOVÁ, Alena WINTEROVÁ, Martin JIRÁSEK

Program jednání:
 1. Volba předsedy a místopředsedy
 2. Schválení Školního řádu ZŠ U Nemocnice 1132/48, Rumburk
 3. Seznámení s Jednacím řádem Školské rady
 4. Různé

Ad 1.

Na základě volby předsedkyní byla zvolena Mgr. Miluše ŠKACHOVÁ, místopředsedou Martin JIRÁSEK, členem Alena WINTEROVÁ.

Ad 2.

Školská rada schválila v souladu se školským zákonem Školní řád školy.

Ad 3.

Školská rada vzala na vědomí Jednací řád Školské rady ZŠ U Nemocnice 1132/5.

Ad 4.

Zřizovateli budou předány požadavky: na opravu chodníku podél školy a Pstružného potoka pro zhoršený stav, zejména po povodních a vyřešení bezpečné chůze kolem zříceného chodníku přes most v Sukově ulici.Zapsala: Alena WINTEROVÁ

Zápis

z jednání Školské rady při Základní škole Rumburk
U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

Datum jednání: 24. února 2010

Přítomni: Mgr. Miluše ŠKACHOVÁ, Hubert KINDERMANN, Anna FEHEROVÁ, Alena WINTEROVÁ

Program jednání:
 1. Schválení Závěrečného účtu organizace k 31. 12. 2010
 2. Schválení Položkového rozpisu návrhu rozpočtu pro rok 2011

Ad 1.

Školská rada projednala a schválila Závěrečný účet organizace - školy k 31. 12. 2010 v předloženém znění.

Ad 2.

Školská rada projednala a schválila Položkový rozpis návrhu rozpočtu pro rok 2011 v předloženém znění.Zapsala: Alena WINTEROVÁ

Zápis

z jednání Školské rady při Základní škole Rumburk
U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

Datum jednání: 4. října 2010

Přítomni: Mgr. Miluše ŠKACHOVÁ, Ing. Romana BUŠKOVÁ, Alena WINTEROVÁ, Josef MIČIAN omluven

Program jednání:
 1. Schválení Výroční zprávy za školní rok 2009/2010
 2. Školní řád
 3. Různé

Ad 1.

Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu za školní rok 2009/2010, předloženou ředitelkou školy Ing. Romanou BUŠKOVOU, v předloženém znění.

Ad 2.

Školská rada na doporučení Pedagogické rady ze dne 26. 8. 2010 konstatovala, že Školní řád zůstává beze změn a proto není potřeba nového schválení.

Ad 3.

Diskuse: ředitelka ZŠ informovala o úspěšnosti rozšířené sportovní a pohybové výuky v loňské i letošní 1. třídě.Zapsala: Alena WINTEROVÁ

Zápis

z jednání Školské rady při Základní škole Rumburk
U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

Datum jednání: 22. února 2010

Přítomni: Mgr. Miluše ŠKACHOVÁ, Ing. Romana BUŠKOVÁ, Alena WINTEROVÁ, Josef MIČIAN omluven

Program jednání:
 1. Schválení Závěrečného účtu organizace k 31. 12. 2009
 2. Schválení Položkového rozpisu návrhu rozpočtu pro rok 2010
 3. Různé

Ad 1.

Školská rada projednala a schválila Závěrečný účet organizace - školy k 31. 12. 2009 v předloženém znění.

Ad 2.

Školská rada projednala a schválila Položkový rozpis návrhu rozpočtu pro rok 2010 v předloženém znění.

Ad 3.

Diskuse o úspěšně proběhlé exkurzi žáků 9. ročníků na Městském úřadě.Zapsala: Alena WINTEROVÁ

Zápis

z jednání Školské rady při Základní škole Rumburk
U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

Datum jednání: 16. října 2009

Přítomni: Mgr. Miluše ŠKACHOVÁ, Ing. Romana BUŠKOVÁ, Alena WINTEROVÁ, Josef MIČIAN omluven

Program jednání:
 1. Schválení Výroční zprávy za školní rok 2008/2009
 2. Schválení dodatku č. 1 ke Školnímu řádu
 3. Různé

Ad 1.

Školská rada schválila Výroční zprávu za školní rok 2008/2009 v předloženém znění.

Ad 2.

Školská rada schválila začlenění dodatku č. 1 do Školního řádu v části 8 nazvané „Ochrana před sociálně patologickými jevy”, jako bod č. 6.

Ad 3.

Diskuze na téma rozvojové programy a projekty, kterých se škola zůčastnila.Zapsala: Alena WINTEROVÁ

Zápis

z jednání Školské rady při Základní škole Rumburk
U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

Datum jednání: 24. února 2009 od 14:00

Přítomni: Mgr. Miluše ŠKACHOVÁ, Ing. Romana BUŠKOVÁ, Alena WINTEROVÁ, Josef MIČIAN

Program jednání:
 1. Schválení Závěrečného účtu prganizace k 31. 12. 2008
 2. Schválení dodatku č. 1 ke Školnímu řádu ZŠ U Nemocnice 1132/5
 3. Schválení Položkového rozpisu návrhu rozpočtu pro rok 2009
 4. Různé

Ad 1.

Školská rada schválila předložený Závěrečný účet organizace k 31. 12. 2008, bez připomínek.

Ad 2.

Školská rada schválila dodatek č. 1 ke Školnímu řádu ZŠ Rumbruk, U Nemocnice 1132/5, týkající se ochrany před sociálně patologickými jevy.

Ad 3.

Školská rada schválila předložený Položkový rozpis návrhu rozpočtu pro rok 2009, za příspěvkovou organizaci: ZŠ U Nemocnice 1132/5, okres Děčín, 408 01 Rumbruk.

Ad 4.

Informace o budoucím silničním průtahu městem a bezpečných přechodech pro chodce.Zapsala: Alena WINTEROVÁ

Zápis

z jednání Školské rady při Základní škole Rumburk
U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

Datum jednání: 3. října 2008

Přítomni: Mgr. Miluše ŠKACHOVÁ, Ing. Romana BUŠKOVÁ, Alena WINTEROVÁ, Josef MIČIAN

Program jednání:
 1. Schválení jednacího řádu Školské rady
 2. Schválení Výroční zprávy za školní rok 2007/2008
 3. Různé

Ad 1.

Školská rada schválila předložený jednací řád Školské rady při ZŠ U Nemocnice.

Ad 2.

Školská rada schválila vypracování Výroční zprávy za školní rok 2007/2008, předložené ředitelkou Ing. Romanou BUŠKOVOU.

Ad 3.

Diskuze na téma současné složení učitelského sobru a její noví členové.Termín dalšího jednání dle potřeby.

Zapsala: Mgr. Miluše ŠKACHOVÁ, Alena WINTEROVÁ

Zápis

z jednání Školské rady při Základní škole Rumburk
U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

Datum jednání: 5. září 2008

Přítomni: Mgr. Miluše ŠKACHOVÁ, Ing. Romana BUŠKOVÁ, Alena WINTEROVÁ

Omluven: Josef MIČIAN

Program jednání:
 1. Volba předsedy a místopředsedy
 2. Schválení Školního řádu a Hodnocení výsledků vzdělávání
 3. Různé

Ad 1.

Na základě volby školská rada prohlašuje svým předsedou Mgr. Miluši ŠKACHOVOU, místopředsedou Josefa MIČIANA a členem Alenu WINTEROVOU.

Ad 2.

Školská rada schválila v souladu s § 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, Školní řád a Hodnocení výsledků vudělávání předložené ředitelkou školy Ing. Romanou BUŠKOVOU.

Ad 3.

Termín dalšího jednání školské rady nebyl stanoven. Bude dohodnut po předložení výroční zprávy školy ředitelkou školy.

[Aktualizováno: 10. 3. 2017]

Copyright © 2006 - 2017 Základní škola U Nemocnice, Rumburk