Výchovný poradce

Výchovná poradkyně: Mgr. Věra RUTTOVÁ

Konzultační hodiny pro rodiče

středa8:00 – 10:45

Konzultace Pedagogicko psychologické poradny, Rumburk po předchozí domluvě.
Je možné telefonicky domluvit i jiný termín. Žáci mohou ke konzultacím využít jakoukoliv přestávku.

Informace pro rodiče žáků 9. a 5. ročníků

o podávání přihlášek na střední školy a zápisových lístcích

Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 1. března 2017, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2016. To platí i pro žáky pátých nebo sedmých ročníků na osmiletá gymnázia. Přihlášky ke vzdělávání na střední škole pro první kolo přijímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy.
MŠMT v souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví konkrétní termíny konání jednotné zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do stanovených oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání ve školním roce 2016/2017.
Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech je stanovena na tyto dny:
1. temín:

  • 12. dubna 2017 pro čtyřleté obory vzdělávání
  • 18. dubna 2017 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
  • 19. dubna 2017 pro čtyřleté obory vzdělávání
  • 20. dubna 2017 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechna obory vzdělávání na tyto dny:
1.termín: 11. května 2017
2. termín: 12. května 2017
Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělání se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání s výučním listem, obory zkráceného studia (kde lze konat přijímací zkoušku v období od 22. 4. do 30.4.) Dále se nevztahují na obory středních škol skupiny 82 Umění a užité umění, kde se koná talentová zkouška od 2. 1. do 15. 1. a obory vzdělání konzervatoří, kde se koná talentová zkouška od 15. 1. do 31.

Každý uchazeč může tyto písemné testy konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí, přičemž se uchazeči do celkového hodnocení započítává lepší výsledek.

Více informací naleznete na stránkách MŠMT

Informace o přijímacích řízeních, odevzdání přihlášek, zkouškách, odvoláních, termínech naleznete na níže uvedeném odkazu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.


MŠMT ČR – Přijímání na střední školy a konzervatoře

Kontakty

Pedagogicko-psychologická poradna Rumburk, Sukova 6, 408 01 Rumburk
Tel.: 412 332 325

Gymnázium Rumburk, Komenského 10, 408 01 Rumburk
Tel.: 412 332 491
Web.: www.gymrumburk.cz

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf
Tel.: 412 371 423
Web.: www.bgv.cz

Střední škola lesnická a SOŠ sociální, T.G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov
Tel.: 412 314 027
Web.: www.lesnicka-skola.cz

SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Jiříkovská 840/4, 408 01 Rumburk
Tel.: 412 332 320
Web.: www.sosmgp.cz

Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Fr. Nohy 6, 408 01 Rumburk
Tel.: 412 332 516
Web.: www.sestrazs.cz

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, 40747 Varnsdorf
Tel.: 412 354 797
Web.: www.skolavdf.cz
[Aktualizováno: 18. 1. 2016]

Copyright © 2006 - 2017 Základní škola U Nemocnice, Rumburk