Obsah

Testování tělesné zdatnosti našich žáků 3. a 7. ročníku

Typ: ostatní
Testování třídy 7.B V průběhu měsíce listopadu probíhá na naší škole testování tělesné zdatnosti dle pokynů MŠMT u žáků 3. a 7. ročníků. Jedná se o soubor 4 motorických testů a někteří naši žáci dosahují v jednotlivých disciplínách opravdu špičkové výkony. Podrobné info o tomto testování naleznete v příloze+ fotky žáků

Testování žáků je nařízeno z MŠMT a já si dovoluji pro jednoznačné pochopení této akce citovat informace, které byly zaslány na vedení školy a kterými jsme povinni se řídit. Jedná se o stručný popis základních informací.

Jinak z dosud proběhlých hodin musíme žáky pochválit za výborný přístup, jejich nasazení a také velmi solidní výsledky. Ti nejlepší mají opravdu špičkové parametry a v celkovém kontextu odpovídají výsledky kompletních tříd zatím k lepšímu průměru v rámci ČR.

Doplňujeme i fotografie a tímto zároveň děkuji i všem kolegům a kolegyním, kteří se na testování žáků spolupodílejí.

Základní informace

V uplynulém školním roce 2021/2022 se Česká školní inspekce v rámci svých činností mimo jiné zaměřovala také na problematiku hodnocení podpory pohybových dovedností a pohybových aktivit žáků základních a středních škol. Toto téma vnímá Česká školní inspekce dlouhodobě jako naléhavé a jeho význam se ještě umocnil i v kontextu sledování různých dopadů pandemie nemoci covid-19, která v uplynulých dvou letech významně zasáhla také vzdělávání a přímo jednotlivé školy a jejich žáky a která do značné míry negativně ovlivňovala vzdělávání i ve školním roce 2021/2022.

Nezbytnost testování

Tělesná zdatnost a její úroveň je jedním z celosvětově ukotvených zdravotních parametrů, přičemž Česká republika trpí dlouhodobou (nyní více než třicetiletou) absencí relevantního zdroje informací o stavu tělesné zdatnosti žáků. Také v kontextu sledování dopadů pandemie nemoci covid-19 je pak důležité monitorovat vedle dopadů do znalostí a dovedností i rovinu tělesné zdatnosti žáků. Záměrem naopak není na základě získaných dat školy nebo jednotlivé žáky jakkoli hodnotit, ani ze získaných dat cokoli usuzovat o úrovni tělovýchovného vzdělávání ve školách. Cílem je získat relevantní data a informace o tělesné zdatnosti žáků pro následnou podporu pohybového a tělovýchovného vzdělávání v České republice a současně poskytnout školám vhodný nástroj k autonomním autoevaluačním aktivitám v oblasti pohybových dovedností.

Výběr motorických testů

 Tělesná zdatnost žáků bude měřena prostřednictvím sady motorických testů podle metodiky, kterou pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zpracovalo VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultou sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně a vybranými pracovišti dalších českých vysokých škol. Pro první realizaci v českém prostředí by nebylo organizačně vhodné začít hned s plošným měřením u celé žákovské populace, a bylo tedy potřeba vybrat vhodné ročníky, kterých se testování zdatnosti bude týkat. Stejně tak bylo samozřejmě nutné vybrat vhodné testy, jejichž prostřednictvím bude testování zdatnosti provedeno. Testová baterie zahrnuje vždy čtyři motorické testy, které zohledňují věková specifika žáků, a částečně se proto v případě žáků základních a středních škol liší. V případě žáků 3. a 7. ročníků základních škol (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) půjde konkrétně o skok daleký z místa, leh-sed, běh 4x 10 metrů a vytrvalostní člunkový běh.

Výstupy měření

 Výsledky testování zdatnosti budou podrobeny komplexní analýze a budou následně v agregované podobě součástí tematické zprávy České školní inspekce pojednávající o podpoře pohybových aktivit a o rozvoji pohybových dovedností žáků na základních a středních školách. Se získanými daty pak v anonymizované podobě bude možné dále pracovat i ze strany dalších institucí (tělovýchovné fakulty, akademický výzkum, intervence na úrovni podpory veřejného zdraví, revize vzdělávacích programů, tvorba metodických dokumentů pro školy, pregraduální i celoživotní vzdělávání učitelů apod.). Na úrovni jednotlivých škol pak z testování zdatnosti škola získá velmi cenné a důležité údaje týkající se jejích žáků, s nimiž bude možné dále pedagogicky a tělovýchovně pracovat. Současně bude mít škola možnost realizovat obdobně koncipované testování (včetně možnosti volby dalších ročníků nebo i jiných testů apod.) kdykoli dle autonomního rozhodnutí ředitele školy nebo učitelů tělesné výchovy, a to čistě pro potřeby školy a vzdělávacího procesu v ní.


Vytvořeno: 9. 11. 2022
Poslední aktualizace: 11. 11. 2022 21:27
Autor: Mgr. Martin Hamada