Obsah

Přípravná třída

Přípravná třída pro děti s odkladem povinné školní docházky

 

Zřízení přípravné třídy

Ve školním roce 2023/2024 plánuje škola otevřít přípravnou třídu. Přípravné třídy základní školy se zřizují pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Tuto třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně deset dětí, maximální počet dětí ve třídě je 15. 

Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě žádosti rodičů, která je podložena doporučením školského poradenského zařízení. 

Docházka do přípravné třídy je bezplatná.

Vzdělávání v přípravné třídě

Obsah vzdělávání v přípravné třídě se řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a je součástí školního vzdělávacího programu školy. 

Činnost pedagoga v přípravné třídě je zaměřena na systematickou přípravu dětí na zahájení vzdělávání v základní škole. Cílem je vybavit dítě odpovídajícími dovednostmi a návyky (rozvoj řečových dovedností, samostatnosti, sociálních dovedností apod.). 

Vzdělávací program je upraven takovým způsobem, aby umožnil snadnější následující začlenění do vyučovacího procesu v první třídě, čímž se v důsledku předchází budoucím školním neúspěchům. Právě školní neúspěch může v řadě případů negativně ovlivnit další vývoj dítěte.

Postup přihlášení do přípravné třídy

Svoji vůli přihlásit dítě do přípravné třídy projevíte tím, že si podáte žádost o přijetí. Ta je ke stažení ZDE:

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY (16.11 kB)

případně ji obdržíte při zápisu k povinné školní docházce nebo v ředitelně školy. 

O zařazení do přípravné třídy je třeba žádat při zápisu k povinné školní docházce. Je třeba mít na zřeteli, že se k žádosti přikládá souhlasné stanovisko školského poradenského zařízení, se kterým je zapotřebí dojednat schůzku s dostatečným předstihem.

Umístění a provoz přípravné třídy

Přípravná třída je umístěna samostatně v pavilonu školní družiny. 

Samotná výuka v přípravné třídě začíná v 8.00 a končí v 11.40. 

V případě zájmu může dítě docházet do školní družiny, která je v provozu od 6.00 do 8.00 hodin, po vyučování od 11.40 do 16.30. Rodiče pak hradí stravné ve školní jídelně a poplatek za školní družinu.


Informace k přijímání do přípravné třídy základní školy

Přijetí dítěte do přípravné třídy základní školy

Podmínky pro přijetí do přípravné třídy stanovuje § 47 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) v platném znění. O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce. Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího programu.

Do této třídy jsou přijímány děti s odloženou školní docházkou, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Výuka je zaměřena na kompenzaci nedostatků tak, aby dítě přicházelo do první třídy připravené a předešlo se tak případným neúspěšným začátkům ve školní docházce, což by mohlo ohrozit průběh dalšího vzdělávání a tím i perspektivy v dalším životě dítěte.

Podmínky otevření přípravné třídy základní školy

Minimální počet žáků v přípravné třídě je 10, maximální 15. Pokud se přihlásí měně než 10 dětí, přípravná třída nebude otevřena.

Pravidla pro přijímání

Ředitelka školy dle § 164, dost. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte do přípravné třídy v případech, kdy počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu počtu žáků přípravné třídy základní školy:

  1. děti s povoleným odkladem a místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy
  2. děti s povoleným odkladem z ostatních spádových obvodů města Rumburka
  3. děti s povoleným odkladem a místem trvalého pobytu mimo město Rumburk
  4. ostatní děti s doporučením školského poradenského zařízení

Podání žádosti k přijetí do přípravné třídy základní školy

Žádost o přijetí do přípravné třídy základní školy odevzdají zákonní zástupci dítěte ředitelce školy při zápisu k povinné školní docházce. K žádosti je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení k zařazení dítěte do přípravné třídy.

S případnými dotazy se obracejte na ředitelku školy na telefonním čísle 412 315 802.