Obsah

Primární prevence rizikového chování realizovaná ve školách a školských zařízeních je zaměřena primárně na následující typy rizikového chování:

šikana, násilí, užívání návykových látek, kyberšikana, rizikové chování v dopravě, poruchy příjmu potravy, rizikové sporty, netolismus, gambling, antisemitismus, záškoláctví, rizikové sexuální chování, působení sekt, domácí násilí.

Metodik prevence: Mgr. Miloš Oberreiter

Konzultační hodiny: po dohodě

Kontakt: milos.oberreiter@zsunemocnice.cz

Preventivní program 2017/2018

Preventivní program 2018/2019

Preventivní program 2019/2020

Preventivní program 2020/2021

Preventivní program 2021/2022

Shrnutí toho nejdůležitějšího:

Co se povedlo v roce 2020/2021: upřesnění náplně práce členů preventivního týmu, školení metodika prevence na téma komunikace s rodiči, zavedení žákovského parlamentu na 1. stupni, seznamovací pobyt pro žáky 6. ročníku, částečně "nástěnka" primární prevence.

Co se nepovedlo v roce 2020/2021: kvůli Covid 19 nebyly realizovány preventivnní programy města; kvůli tvorbě nového ŠVP bylo odloženo rozvržení preventivních aktivit do jednotlivých předmětů a ročníků.

Analýza současného stavu: vzhledem k tomu, že většina školního roku probíhala formou distanční výuky, odpovídá tomu i výskyt rizikového chování (nejčastěji skryté záškoláctví - docházka na online hodiny a konzultace, docházka po skončení distanční výuky; v jednotlivých případech vztahy mezi žáky, sebepoškozování, chování v kyberprostoru).

Cíle na školní rok 2021/2022: školení pedagogů na téma první pomoci, lepší spolupráce s rodiči - např. formou netradičních třídních schůzek, "boj" s kouřením žáků těsně za areálem školy, třídnické hodiny na aktualní témata (vandalismus, vztahy ve třídách, kouření..), zavedení individuálních výchovných programů, rozvržení preventivních aktivit do jednotlivých ročníků a předmětů.